văn hóa - Trang 4 trên 4 - Văn hóa Việt Nam

Những cái chất đặc trưng của người Hà Nội

Quá trình hội tụ, giao lưu đã kết tinh nên phẩm chất cao đẹp của người Kẻ Chợ –  Kinh Kì và không biết từ bao giờ trong dân gian đã cất tiếng ngợi ca một trong nhiều cái nhất […]